top of page

Контакти

Контакти

Свържете се с нас, за да си определим среща и да обсъдим вашите идеи.

Контакти
Двете елши сватби

e-mail: 2elshi.weddings@gmail.com

тел. 0888/233177

Ралица Демирева

Двете елши

www.2elshi-shop.com

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които търговецът предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством интернет страницата www.2elshi.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Изпрати запитване" потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.2elshi.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. Събирането на тази информация става автоматично от платформата WIX.
3. Договорният език е български.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

4.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или не имуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.2elshi.com услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за не оторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел не оторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия

iii. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

5. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
6. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.2elshi.com 
7. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.2elshi.com

8. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца.

9. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.
10. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: 2elshi.weddings@gmail.com. Търговецът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговеца ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
11. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговеца не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца или други форсмажорни обстоятелства.

12. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


 

iV. ЛИЧНИ ДАННИ и политика на прозрачност


 

13. Търговецът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Търговеца защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за запитване, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговеца може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

14. Будика Арт ЕООД / Двете елши може да събира лични данни и данни със специален характер на страниците на своите сайтове само с доброволното съгласие на съответния Потребител или Клиент за следните цели:

  • за улесняване на достъпа до услугата;

  • изпращане на бюлетини и/или периодични известия в само в електронен формат (електронна поща)

  • вътрешни статистически цели.

15. Чрез изпращане на запитване / изпращане на регистрационна форма за запитване всеки Потребител или Клиент се съгласява Будика Арт ЕООД / Двете елши да събира и управлява неговите лични данни, в съответствие с разпоредбите на Закон 677/2001.

16. Всеки Потребител или Клиент има право да получи от Будика Арт ЕООД / Двете елши, чрез писмено искане, подписано и датирано, безплатно:

  • а) потвърждение, че данните отнасящи се до него са или не обработени в даден момент;

  • б) когато е приложимо - ратифициране, актуализиране, блокиране или заличаване на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона, особено на непълни или неточни данни;

  • в) когато е приложимо - трансформиране в анонимни такива на данни, чиято обработка не е в съответствие със закона ;

  • г) уведомление до трети страни, на които са били разкрити данните на всяка операция, проведена съгласно букви б) или в), ако това уведомление не се окаже невъзможно или не предполага прекомерно усилие спрямо законния интерес, който може да бъде увреден.

17. Всеки Потребител или Клиент има право на възражение по всяко време, въз основа на неопровержими законови основания, свързани с особеното му положение чрез изпращане до Будика Арт ЕООД / Двете елши на искане в писмена форма, с дата и подпис, че данните, които го засягат да бъдат предмет на обработка, освен когато са налице противни правни разпоредби. В случай на обосновано възражение обработката не може повече да визира въпросните данни.

18. Всеки Потребител или Клиент има право на възражение по всяко време, безплатно и без никакво основание, чрез изпращане на Будика Арт ЕООД / Двете елши на искане, отправено в писмена форма, с дата и подпис, с данните, които го визират и трябва да бъдат обработени за директен маркетинг, от името на оператор или трета страна, или да бъдат разкрити на трети страни за такива цели.

19. Будика Арт ЕООД / Двете елши може да събира неволно и други данни (IP адрес, време на посещение, място, откъдето се извършва достъпа, име и версия на уеб браузъра, операционна система, включително други параметри), предоставени от интернет браузъра, чрез които се осъществява достъпът до сайта и могат да се използват от Будика Арт ЕООД / Двете елши за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите или Потребителите, или за статистически цели; изключение е, ако са нарушени разпоредби на документа, в случай, че резултат от действията на Потребителя/Клиента е в противоречие с интересите или възниква вреда от всякакъв вид за Будика Арт ЕООД / Двете елши и/или за потенциални трети страни, с които Будика Арт ЕООД / Двете елши има партньорски контакти в момента .

20. Клиентът има право да се противопоставя на събирането на личните му данни и да изисква изтриването им, отменяйки така съгласието, дадено за документ и отказвайки се така от всяко право посочено по подразбиране в него и без никакво последващо задължение за всяка страна спрямо другата или без някоя страна да може да предяви иск за обезщетение.

21. За упражняване на правата си Клиент или Потребител се обръща към Будика Арт ЕООД / Двете елши, според наличните на сайта контактни данни, валидни към тази дата.

22. Клиентът или Потребител има право да променя данните, които е заявил първоначално, за да се отрази всяка настъпила промяна, ако има такава.

23. Политиката за поверителност на Будика Арт ЕООД / Двете елши се отнася само за данни, предоставени доброволно от Клиент или Потребител, изключително на сайта. Будика Арт ЕООД / Двете елши не носи отговорност за политиката за поверителност, практикувана от всяка друга трета страна, до която може да се стигне чрез връзки, независимо от техния характер, извън сайта.

24. Будика Арт ЕООД / Двете елши се ангажира събраните данни на Клиента/Потребителя да бъдат използвани само в съответствие със заявените цели и да не разкрива, продава, наема, лицензира, трансферира и др. базата данни, съдържаща информация за лични или специални данни на Потребител/Клиент на трето лице, което не участва в изпълнението на заявените цели.

25. Изключение от разпоредбите на този член ще бъде ситуацията, в която трансфер/достъп/преглед/и др. се изисква от компетентните органи в случаите, посочени в правилника в сила към датата на възникване на събитието.

26. Будика Арт ЕООД / Двете елши гарантира, че личните данни на Потребител, събрани чрез формуляра за контакт / формата за запитване, ще бъдат използвани само до решаване на проблема, съобщен от него, след което те стават изключително статистически данни.

27. Будика Арт ЕООД / Двете елши не носи отговорност за вреди, които могат да застрашат сигурността на сървъра, който хоства

V. ИЗМЕНЕНИЯ

28. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VI. АВТОРСКИ ПРАВА

29.  Всички права върху Интернет страницата www.2elshi.com, графичното лого, ръчно изработените продукти и материали, снимки, текстовете, изображения, картинки, документи, публикувани в страницата са собственост на ТЪРГОВЕЦА и/или неговите партньори и са запазени със Закона за авторското право и сродните му права.

30.  ТЪРГОВЕЦЪТ дава право на потребителите/клиентите да ползват всички предоставени в Интернет магазина продукти и услуги само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на www.2elshi.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с продуктите в Интернет страницата. Не се разрешава изображенията, публикациите, продуктите и материалите на www.2elshi.com да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена, търговска или нетърговска цел, освен с изричното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА, оформено в допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията на страните.

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

31. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.2elshi.com на своя компютър.

32. Интернет страницата www.2elshI.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

33. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

Прочетох и съм съгласен с Условията за ползване и политиката за защита на личните данни и Будика Арт ЕООД да обработва моите данни

Благодарим, запитването ви е изпратено!

bottom of page